CILAB ALICANTE - LOGO

INFORMACIÓ PRÈVIA
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE), l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Aj. d’Alacant, informa que és titular del lloc web: https://www.cilabalicante.com

Així mateix i d’acord amb les disposicions establides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i l’aplicació directa de les quals és el dia 25 de maig de 2018, l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Aj. d’Alacant informa de les següents dades:

RESPONSABLE

  • Identitat: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Aj. d’Alacant.
  • NIF: P-0300039-E
  • Adreça postal: C/ Jorge Juan núm. 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant
  • Telèfon: 965.145.700
  • Correu electrònic: impulsalicante@alicante.es
  • Contacte Delegat Protecció de Dades: impulsalicante@alicante.es

OBJECTE DE LA WEB
La present pàgina web té com a objecte donar a conéixer els serveis oferits per CILAB Alicante, així com la facilitació d’un espai entre el ciutadà i l’entitat, en el qual poder beneficiar-se dels recursos d’aquesta.

 

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, es configura com un Organisme Autònom local de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica d’obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seues finalitats, en conseqüència, les pròpies del règim jurídic a la qual està sotmesa, així com realitzar tota classe d’actes d’administració i disposició.

 

Tots els espais es troben habilitats per a la seua consulta i/o ús, i el contingut del qual s’ajusta a les activitats pròpies de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.

 

USUARI
Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per l’espai web, així com els espais habilitats per a interactuar entre l’Usuari i l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, li confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des de la navegació per tot el contingut web de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de CILAB Alicante https://www.cilabalicante.com pot proporcionar gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

 

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferits per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferides per l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, sense que siga contrari al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Obligacions de l’Usuari
Els Usuaris s’obliguen a usar els continguts del lloc web de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstindre’s de:

  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
  • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren comprendre els continguts.
  • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o dels serveis de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstindre’s de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web https://www.cilabalicante.com, en qualsevol moment als Usuaris, el comportament dels quals no s’ajuste al que s’estableix en les condicions d’ús o, a qualsevol llei aplicable, la navegació de la qual implique un risc per al lloc web o per als Usuaris, o bé siga establit per ordre judicial.

 

Així mateix, perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 

ENTITAT
Règim de responsabilitats de la web

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social garanteix, dins de les possibilitats tècniques disponibles, la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, dels seus serveis i continguts.

 

No obstant això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar per als Usuaris. Tot això sense perjudici del que es preveu en les presents condicions d’ús.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del lloc web

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar per als Usuaris, per les possibles deficiències tècniques, de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades i/o en el servidor.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del lloc web
L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es pogueren derivar per als Usuaris del contingut dels llocs web als quals l’Usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web.

 

L’espai web posa o pot posar a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre altres, links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

 

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet. L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

 

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

 

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguen deure’s a:

  • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats.
  • La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats, en els mateixos termes.
  • De l’ús inadequat i contrari a la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, que l’Usuari puga realitzar en els llocs enllaçats.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als Usuaris del seu lloc web que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web.

 

En conseqüència, l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’Usuari.

 

MODIFICACIONS
L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que les seues dades, posats a la disposició d’aquest Ens, de manera lliure i voluntària per Vosté, seran tractats sota la responsabilitat de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social amb les següents finalitats:

  • Promoure i desenvolupar una formació adequada per a la capacitació dels treballadors i afavorir la seua inserció efectiva, conforme a les necessitats reals de les empreses del municipi.
  • Donar suport a la consolidació i la cooperació entre les empreses.
  • Promoure la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat.
  • Promoure un procés de dinamització social, cultural i formatiu que fomente la creació de noves empreses i, per tant, d’ocupació.
  • Impulsar i gestionar pactes territorials d’ocupació.
  • Impulsar el desenvolupament econòmic del municipi

Així com les d’atendre la seua sol·licitud d’informació, el control de la documentació de registre, la gestió de consultes o suggeriments, la gestió dels esdeveniments organitzats i les accions de difusió de les diferents activitats, iniciatives i/o esdeveniments, que pogueren ser del seu interés o que ens ajuden millorar, entenent millor les necessitats dels ciutadans.

 

Així mateix, li indiquem que en l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i no està prevista l’elaboració de perfils.

 

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social informa que els tractaments indicats es troben legitimats com a Organisme Autònom Local amb personalitat jurídica pròpia i independent per al compliment dels seus fins, emparat segons estableixen el Reial decret legislatiu 2/2004, de 4 d’abril, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic per a l’exercici de les seues funcions en interés públic.

 

De la mateixa manera l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social l’informa que les dades seran conservades en els terminis establits en compliment de la normativa legal vigent.

 

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

 

És per això que l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

 

L’informem que està prevista la comunicació de les seues dades personals per part de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, a altres ens de l’administració pública vinculats amb l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, amb finalitats pròpies d’aquest Ens, així com per a poder mantindre-li informat de les activitats i projectes que duen a terme. L’informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, C/ Jorge Juan núm. 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant, o bé, a l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’entitat: dpd.impulsalicante@alicante.es

 

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, que poden ser exercitats per vosté davant l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, d’acord amb el Capítol III del *RGPD, ha de tindre en compte els següents aspectes:

  • Dret d’Accés: és el dret de l’usuari a obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal el tractament del qual haja dut a terme o duga a terme l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
  • Dret de Rectificació: és el dret de l’afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, o imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l’usuari).
  • Dret a la Limitació de tractament: és el dret al fet que es limiten els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
  • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi *RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
  • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, les dades personals que l’usuari li haja facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
  • Dret d’Oposició: és el dret de l’usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse en el tractament dels mateixos per part de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social (perquè l’Usuari puga exercir aquest dret, haurà de tindre en compte la naturalesa de l’Ens com a Administració Pública).

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits.

  • Presentació d’un escrit a l’adreça: C/ Jorge Juan núm. 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant, o bé a través del correu electrònic: impulsalicante@alicante.es
  • L’escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
   1. Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
   2. Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faça per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
   3. Domicili a efecte de notificacions.
   4. Data i signatura del sol·licitant
   5. Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (“*DPD”), encarregat de vetlar pel compliment de la normativa de protecció de dades en els tractaments efectuats per la nostra institució.

 

Pot posar-se en contacte amb el *DPD per a consultar dubtes, exercir els seus drets o transmetre-li els seus suggeriments, a través del correu electrònic: dpd.impulsalicante@alicante.es

 

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social serà responsable del tractament de les dades introduïdes en els formularis del lloc web i serà també qui haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el risc que impliquen els tractaments que es duguen a terme en relació a les dades recaptades, establides en la normativa de protecció de dades, dirigides a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

 

Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats.

 

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia, expressa i demostrable fefaentment, de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.

 

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en la pàgina web de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’Usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i aplicació d’aquestes condicions d’ús les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de la ciutat d’Alacant.

Conselleria Innovació, Indústria, Comerç i Turisme_RGB_ROJO_VAL
Territorios Innovadores
Agencia Local de Desarrollo Alicante
Subscriu-te a la nostra newsletter:
Subscriu-te a la nostra newsletter:
Segueix-nos en: