CILAB ALICANTE - LOGO

Informació prèvia

Aquest portal, https://www.cilabalicante.com el titular del qual és l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Aj. d’Alacant, C.I.F. P-0300039-E i domicili en C/ Jorge Juan núm. 21, 2°, C.P. 03002 d’Alacant, telèfon de contacte 965.145.700, i adreça de correu electrònic de contacte amb l’entitat és: dpd.impulsalicante@alicante.es està constituït pel lloc web associat als dominis: impulsalicante.com, investinalicante.com e cilabalicante.com.

RESPONSABLE

  • Identitat: Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Aj. d’Alacant
  • NIF: P-0300039-E
  • Adreça postal: C/ Jorge Juan *N.º 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant
  • Telèfon: 965.145.700
  • Correu electrònic: impulsalicante@alicante.es
  • Contacte Delegat Protecció de Dades: impulsalicante@alicante.es

Objecte de la web
La present pàgina web té com a objecte donar a conéixer els serveis oferits per *CILAB Alacant, així com la facilitació d’un espai entre el ciutadà i l’entitat, el que poder beneficiar-se dels recursos d’aquesta.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, es configura com un Organisme Autònom local de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica d’obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seues finalitats, en conseqüència, les pròpies del règim jurídic a la qual està sotmesa, així com realitzar tota classe d’actes d’administració i disposició.

Tots els espais es troben habilitats per a la seua consulta i/o ús, i el contingut del qual s’ajusta a les activitats pròpies de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals puga accedir-se al portal. L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantindre actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social no serà responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. No obstant això, els continguts que siguen considerats com a dades obertes en la Seu Electrònica, publicats segons el que es preveu en el Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Portal de transparència
A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

Llei aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

Conselleria Innovació, Indústria, Comerç i Turisme_RGB_ROJO_VAL
Territorios Innovadores
Agencia Local de Desarrollo Alicante
Subscriu-te a la nostra newsletter:
Subscriu-te a la nostra newsletter:
Segueix-nos en: